វីដេអូ NOVA

NOVA នៅលើការកាត់ MDF

 

NOVA លើការឆ្លាក់ និងកាត់ឈើ

ទស្សនាស៊េរី nova បន្ថែមទៀត៖https://www.aeonlaser.net/products/nova-series/