វីដេអូ

ការឆ្លាក់ និងកាត់ឡាស៊ែរ AEON Nova នៅលើ MDF 3mm