ਨੋਵਾ ਵੀਡੀਓ

MDF ਕੱਟਣ 'ਤੇ NOVA

 

ਲੱਕੜ ਦੀ ਉੱਕਰੀ ਅਤੇ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਨੋਵਾ

ਹੋਰ ਨੋਵਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੇਖੋ:https://www.aeonlaser.net/products/nova-series/